Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Organizacja pracodawców o nazwie Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zwana dalej „Organizacją”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

2. Organizacja używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Employers Organization of Kujawsko-Pomorskie Region”.

3. Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Organizacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

1. Siedzibą Organizacji jest miasto Toruń.

§ 3.

Organizacja może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ORGANIZACJI ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.

Podstawowym celem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

§ 5.

Zadaniami Organizacji są w szczególności:

1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Pracodawców;

2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;

3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;

4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;

5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;

6) organizowanie szkoleń;

7) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;

9) tworzenie agencji zatrudnienia;

10) współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia, OHP i innymi instytucjami rynku pracy;

11) współpraca ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

12) prowadzenie działań w obszarze pomocy społecznej oraz bezpośrednia współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, a także pośrednia poprzez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przyczynom i skutkom zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego.

§ 6.

Cele i zadania Organizacji są realizowane przez:

1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;

2) występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej, w sprawach związanych z interesami pracodawców;

3) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;

4) udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;

5) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

6) inspirowanie inicjatyw gospodarczych, reprezentowanie przedsiębiorców zrzeszonych w ramach inicjatywy gospodarczej, prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

7) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;

8) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

9) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

§7

1. Dla realizacji celów statutowych Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizację służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 7(1)

1. Organizacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci oddziałów lub kół branżowych, zwane dalej Jednostkami.

2. Jednostki skupiają na zasadzie dobrowolności członków Organizacji reprezentujących dany obszar terytorialny lub daną branżę na dowolnie określonym obszarze terytorialnym.

3. Jednostki nie mają osobowości prawnej.

§ 7(2)

1. Jednostka powoływana jest przez Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Organizacji.

2. Wniosek powinien wskazywać: a. nazwę Jednostki b. członków Organizacji, którzy chcą utworzyć Jednostkę c. obszar terytorialny lub branżę, z którą utożsamiają się członkowie składający wniosek d. kandydata na Przewodniczącego Jednostki oraz kandydatów na Wiceprzewodniczących Jednostki

3. Zarząd po rozpatrzeniu wniosku podejmuje uchwałę o powołaniu Jednostki, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. W przypadku decyzji odmownej Zarząd zobowiązany jest ją uzasadnić.

§ 7(3)

O przyjęciu w poczet członków Jednostki decyduje Przewodniczący jednostki, na pisemny wniosek zainteresowanego członka Organizacji. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zarządu Organizacji.

§ 7(4)

1. Członkowie Jednostki odbywają zebrania członków jednostki co najmniej raz w roku. Zebrania członków zwołuje Przewodniczący jednostki.

2. Do kompetencji zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej należy: a. ustalenie założeń programu oddziału lub koła zgodnie z podstawowymi celami i zadaniami Organizacji b. wybór kandydata na Przewodniczącego i kandydatów na Wiceprzewodniczących Jednostki c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Przewodniczącego d. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania członków Jednostki, e. uchwalanie wewnętrznych regulaminów terenowej jednostki terytorialnej

3. W zebraniu członków terenowej jednostki terytorialnej mogą brać udział członkowie władz Organizacji oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.

§ 7(5)

1. Zebranie członków Jednostki zgłasza Zarządowi Organizacji kandydata na Przewodniczącego i wiceprzewodniczących jednostki. Zarząd po rozpatrzeniu wniosku podejmuje uchwałę o powołaniu Przewodniczącego. Decyzję odmową Zarząd zobowiązany jest uzasadnić.

2. Kadencja Przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa trzy lata.

3. Grupa co najmniej 5 członków jednostki może złożyć do Zarządu Organizacji wniosek o odwołanie Przewodniczącego i/lub Wiceprzewodniczących. Zarząd podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie.

§ 7(6)

1. Do zakresu działania Przewodniczącego jednostki terytorialnej należy:

a. nadzorowanie bieżącej pracy jednostki zgodnie z uchwałami zebrania członków Jednostki

b. przygotowanie projektów i planów działania Jednostki

c. składanie przynajmniej raz w roku zebraniu członków Jednostki oraz Zarządowi Organizacji sprawozdań z działalności Jednostki

d. reprezentowanie Jednostki w kontaktach z Organizacją

e. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla zebrania członków Jednostki

f. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków Jednostki,

g. wyznaczanie zakresu zadań Wiceprzewodniczących Jednostki.

2. Zarząd Organizacji może upoważnić Przewodniczącego Jednostki do występowania na zewnątrz w imieniu Organizacji w sprawach dotyczących Jednostki. Zakres upoważnienia określa Zarząd.

§ 7(7)

1. Jednostki podlegają Zarządowi Organizacji. Na żądanie Zarządu Organizacji Przewodniczący Jednostki zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z działalności Jednostki w terminie wskazanym przez Zarząd, nie krótszym niż 30 dni.

2. Przewodniczący Jednostki prowadzi rejestr członków wchodzących w skład jednostki i zobowiązany jest do zgłaszania Zarządowi Organizacji, przy każdej zmianie, aktualnej listy członków jednostki.

§ 7(8)

1. Rada Nadzorcza Organizacji uprawniona jest do kontroli Jednostek w zakresie zgodności ich działalności z postanowieniami Statutu i uchwał organów Organizacji. Zakres i termin kontroli Rada Nadzorcza uzgadnia z Zarządem.

2. Rada Nadzorcza ma prawo, po uprzednim bezskutecznym pisemnym upomnieniu złożyć do Zarządu wniosek o podjęcie uchwały o likwidacji danej Jednostki, która narusza swoimi działaniami postanowienia Statutu i uchwał organów Organizacji.

3. Członek Rady Nadzorczej, który jest członkiem Jednostki, wyłączony jest z prac kontrolnych tej jednostki.

CZŁONKOSTWO

§ 8.

Członkami Organizacji mogą być pracodawcy działający na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 9.

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.

2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 10.

Członkowie Organizacji mają prawo do:

1) uczestnictwa w pracach Organizacji i jej organów;

2) korzystanie ze wsparcia Organizacji we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;

3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Organizacji ;

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Organizacji.

§ 11.

1. Członkowie Organizacji uczestniczą w pracach Organizacji poprzez swoich przedstawicieli.

2. Warunkiem skutecznego powołania osoby fizycznej do organu Organizacji jest przedstawienie na piśmie upoważnienia do działania w organie Organizacji w imieniu członka Organizacji . Upoważnienie powinno zostać przedstawione członkom organu, który dokonuje wyboru lub dokooptacji, z zastrzeżeniem ust. 3

3. W stosunku do osób wchodzących w skład zarządu osoby prawnej, będącej członkiem Organizacji wymogu określonego w ust. 2 nie stosuje się. Osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim kandydująca na członka organu Organizacji składa oświadczenie na posiedzeniu organu, na którym dokonywany jest wybór lub dokooptacja, o reprezentowaniu danego członka Organizacji lub składa oświadczenie na piśmie. Złożenie oświadczenia do protokołu lub złożenie oświadczenia na piśmie ma taki sam skutek jak przedstawienie upoważnienia do działania w imieniu członka Organizacji zgodnie z ust. 2.

4. Członek Organizacji ma prawo w każdym czasie cofnąć upoważnienie o którym mowa w ust. 2.

5. Jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3 przestaną pełnić funkcje w zarządzie osoby prawnej, będącej członkiem Organizacji – członek Organizacji może cofnąć upoważnienie do reprezentowania na zasadach określonych w ust. 4.

6. Postanowienie ust. 5 stosuje się, jeżeli osoby fizyczne wybrane do organów Organizacji, zgodnie z ust. 2 zostaną powołane do zarządu osoby prawnej będącej członkiem Organizacji w późniejszym okresie.

7. Złożenie oświadczenia woli w zakresie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania członka Organizacji, wywołuje skutek, o którym mowa w § 17 ust. 6 pkt d oraz § 19 ust. 8 pkt d z dniem przedstawienia tego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Organizacji a w przypadku gdy oświadczenie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem przedstawienia tego oświadczenia Prezesowi Zarządu Organizacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być złożone na piśmie.

8. W przypadku gdy osoba powołana do organów Organizacji została upoważniona do działania w imieniu kilku członków – oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest skuteczne gdy zostanie złożone przynajmniej przez jednego członka.

§ 12.

Członkowie zobowiązani są do:

1) udziału w pracach Organizacji;

2) przestrzegania statutu Organizacji oraz uchwalonych regulaminów;

3) terminowego uiszczania składek;

4) udzielania organom Organizacji informacji niezbędnych dla jego działalności;

5) udzielania pomocy Organizacji w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 13.

1. Członkostwo w Organizacji ustaje w razie: a) wystąpienia z Organizacji; b) rozwiązania Organizacji; c) wykluczenia z Organizacji przez Zarząd na skutek: działalności członka na szkodę Organizacji; uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku; d) likwidacji członka.

2. Deklarację wystąpienia z Organizacji składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.

3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Organizacji.

ORGANY ORGANIZACJI

§ 14.

1. Organami Organizacji są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Rada Nadzorcza;

c) Zarząd.

2. Uchwały kolegialnych organów Organizacji podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut postanawia inaczej.

3. Wybory członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Do ważności uchwał organu kolegialnego Organizacji wymagane jest aby na posiedzeniu obecna była co najmniej połowa członków organu.

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Organizacji.

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony piętnaście minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Organizacji.

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

6. Członkowie Organizacji są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez odpowiednie władze statutowe lub pełnomocników.

7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.

8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna takie zwołanie za niezbędne, a także jest je zwołać w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór Prezesa Organizacji spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Organizacji;

2) wybór od dwóch do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Organizacji;

3) wybór Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Organizacji;

4) uchwalenie programów działania Organizacji;

5) uchwalenie Statutu i jego zmian;

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz kwitowanie członków Rady Nadzorczej po upływie kadencji;

7) rozwiązanie Organizacji i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Organizacji;

§ 17.

1. Rada Nadzorcza jest organem Organizacji nadzorującym jej prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Organizacji.

4. Rada Nadzorcza uprawniona jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru. Rada Nadzorcza może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.

5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 4 zostaje przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów. Walne Zgromadzenie obowiązane jest poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptacji, jeżeli wniosek o podjęcie takiej uchwały złoży co najmniej jeden członek Organizacji, którego przedstawiciel obecny jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Informacje o zmianach składu Rady Nadzorczej dokonanych w trybie określonym w ust.4 Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje członkom Organizacji do wiadomości.

6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:

a) ustania członkostwa w Organizacji członka Organizacji, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie Nadzorczej,

b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie,

d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Organizacji,

e) śmierci.

7. Postanowienia ust. 6 lit. a) nie stosuje się, jeżeli upoważnienie, o którym mowa w art. 11 zostało udzielone przez kilku członków łącznie, a przynajmniej jeden z nich nadal pozostaje członkiem Organizacji;

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Organizacji lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej a w razie nieobecności Przewodniczącego osoba wskazana uchwałą Rady Nadzorczej.

10. Zgromadzenie Założycielskie wybiera Radę Nadzorczą i jej Przewodniczącego pierwszej kadencji.

§ 18.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Organizacji oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i kwitowanie członków Zarządu po upływie kadencji;

2) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Organizacji;

3) uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządu;

4) nadzór nad działalnością Zarządu;

§ 19.

1. Bieżącą pracę Organizacji nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Organizacji.

4. Zarząd uprawniony jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Zarządu liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru. Zarząd może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.

5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu w trybie określonym w ust. 4 zostaje przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Zarządu większością 2/3 głosów. Walne Zgromadzenie obowiązane jest poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Zarządu o dokooptacji, jeżeli wniosek o podjęcie takiej uchwały złoży co najmniej jeden członek Organizacji, którego przedstawiciel obecny jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie określonym w ust.4 Prezes Organizacji przekazuje członkom Organizacji do wiadomości.

6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.

7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Organizacji.

8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

a) ustania członkostwa w Organizacji członka Organizacji, którego przedstawiciel pełni funkcję w Zarządzie;

b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie;

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie;

d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Organizacji,

e) śmierci.

9. Postanowienia ust. 8 lit. a) nie stosuje się, jeżeli upoważnienie, o którym mowa w art. 11 zostało udzielone przez kilku członków łącznie, a przynajmniej jeden z nich nadal pozostaje członkiem Organizacji

10. Komitet Założycielski wybrany podczas Zgromadzenia Założycielskiego pełni funkcję Zarządu pierwszej kadencji.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowanie projektów i planów działania Organizacji;

2) przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdań Zarządu z działalności Organizacji oraz składanie sprawozdań finansowych;

4) podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Organizacji ;

5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;

6) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Organizacji ,

7) uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,

8) nadzór nad działalnością Biura Organizacji,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych i międzynarodowych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,

11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Organizacji,

13) ustalanie wpisowego i wysokości składki członków Organizacji i terenowych jednostek organizacyjnych oraz terminów płatności,

14) zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego.

§ 21.

W ramach struktur Organizacji działają Komisje, stanowiące ciało doradcze Zarządu.

§ 22.

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji upoważniony jest Prezes Organizacji działający łącznie z innym Wiceprezesem Organizacji, a w przypadku nieobecności Prezesa Organizacji dwaj Wiceprezesi Organizacji łącznie.

2. Prezes Organizacji kieruje bieżącą pracą Organizacji.

§ 23.

Do kompetencji Prezesa Organizacji należy:

1) bieżące kierowanie działalnością Organizacji;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;

3) proponowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego;

4) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;

5) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzenie ich przewodniczących i członków, i zatwierdzanie regulaminów ich działania;

6) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Organizacji;

BIURO ORGANIZACJI

§ 24.

1. Pracą Biura Organizacji kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Organizacji i uchwałami organów Organizacji.

2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który na podstawie uchwały Zarządu: nawiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym, określa zakres obowiązków Dyrektora Generalnego, określa składniki i wysokość jego wynagrodzenia, może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa.

3. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Organizacji dokonuje Prezes łącznie z Dyrektorem Generalnym.

4. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Organizacji.

MAJĄTEK ORGANIZACJI

§ 25.

Majątek Organizacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątków organizacji, a także dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Uchwała o rozwiązaniu Organizacji może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Organizacji winna określać sposób jej likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Organizacji.

3. Uchwała o zmianie statutu Organizacji może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.